[us_page_title description=”1″ align=”center”]

سرمایه اولیه لازم برای پرورش قارچ چقدر است و چقدر سود خالص دارد؟

قارچ یکی از گیاهانی است که برای رشد نیاز به شرایط خاصی دارد بعنوان مثال به میزان دما، نور و رطوبت خیلی حساس است. البته کیفیت بذر پایه و اساس موفقیت در تولید قارچ خوراکی است.